logo polacywniemczech

Z dniem 1. listopada 2018 wchodzi w życie kilka zmian niemieckiego prawa.

Nie wszyscy pracujący w Niemczech mieszkają w tym kraju. Zwłaszcza w regionach przygranicznych wiele osób mieszkających w Polsce codziennie lub przy najmniej raz w tygodniu przejeżdża przez granicę, by podjąć pracę najemną w Niemczech. Takie osoby nazywane są w nomenklaturze europejskiej pracownikami przygranicznymi.

Ponieważ osoby te nie są zameldowane w Niemczech, muszą się one co roku zgłaszać do urzędu podatkowego (Finanzamt) odpowiedniego dla miejsca siedziby ich pracodawcy w celu odpowiedniego dla ich sytuacji rodzinnej i finansowe opodatkowania.

Zasadniczo mają oni do wyboru zgłoszenie do opodatkowania na podstawie ograniczonego lub nieograniczonego obowiązku podatkowego. Różnica polega m.in. na tym, że osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uzyskują prawo do wielu innych świadczeń systemu podatkowego, m. in. ulgi podatkowej Kindergeld. Osoby takie muszą jednak swój wniosek potwierdzić zaświadczeniem z polskiego urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu niemieckiego urzędu. Niemiecka administracja podatkowa sporządza takie formularze w wielu językach, m. in.w jezyku polskim. Jeśli ktoś złoży taki wniosek, musi pamiętać, że jest zobligowany do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, aby rozliczyć się ostatecznie z podatku dochodowego

Osoby wybierające ograniczone opodatkowanie są zwolnieni z obowiązku składania rocznych deklaracji. Opodatkowanie ich dochodu zakończone jest w momencie, gdy pracodawca odciąga od ich miesięcznego dochodu podatek i odprowadza go do kasy administracji podatkowej. Tym samym podatek dochodowy traktuje się jako rozliczony.

Wstecznie z dniem 01.01.2015 wzrasta Kindergeld, niemieckie świadczenie rodzinne, które zgodnie z niemieckim prawem nie jest wcale zasiłkiem, lecz stanowi ulgę podatkową gwarantującą minimum egzystencjalne dla dziecka. Do końca 2014 roku Kindergeld wynosił 184 EUR miesięcznie na każde pierwsze i drugie dziecko w rodzinie, na trzecie dziecko wynosił 190 EUR, a na czwarte i kolejne 215 EUR). Od 01.01.2015 Kindergeld wynosi odpowiednio 188 EUR, 194 EUR i 219 EUR. Od 01.01.2016 wzrośnie on dodatkowo o kolejne 2 EUR i będzie wynosił odpowiednio 190 EUR, 196 EUR i 221 EUR.

 

Dlaczego zatem odpowiedzinalne za wypłacanie Kindergeld'u Familienkasse nie wypłacały podwyższonego świadczenia? Podwyżka Kindergeld'u została przegłosowana dopiero w marcu 2015 roku, ale wprowadza się ją już od stycznia 2015. Wypłata zaległego Kindergeld'u za miesięce styczeń - wrzesień 2015 nastąpi najprawdopodobniej w październiku bieżącego roku. Składanie jakiś dodatkowych wniosków i pism, aby uzyskać podwyższone świadczenie nie jest konieczne. Wszyscy, którzy otrzymują Kindergeld na podstawie dotychczasowych decyzji administracyjnych otrzymają podwyżkę tego świadczenia automatycznie. 

Na stronie www.lexpax.de uruchomiliśmy bezpłatny test na niemieckie obywatelstwo. Za jego pomocą możesz sprawdzić, czy dziedziczysz niemieckie obywatelstwo po swoich przodkach.

Jeśli mieszkasz w Niemczech i zamierzasz żyć tu nieco dłużej, a nie posiadasz jeszcze niemieckiego obywatelstwa, sprawdź, czy czasami nie masz do niego prawa lub przynajmniej szans na jego otrzymanie.

Niemiecki paszport czy dowód osobisty ułatwia w wielu kwestiach życie w Niemczech: począwszy od spraw socjalnych i zasiłkowych aż po formalności w bankach i urzędach.

Internet mobilny za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej w Niemczech jak i internet domowy można zamawiać po polsku na www.internetwniemczech.de. Przekaż informację swoim znajomym mieszkającym w Niemczech.

Zapowiadane wprowadzenie opłat za korzystanie z niemieckich autostrad zostało wstrzymane. Organy Unii Europejskiej badają zgodność takich opłat z prawem unijnym.

Polacy zamieszkali w Niemczech mogą oddać swoj głos w wyborach prezydenckich w dniu 10.05.2015 w lokalach wyborczych zorganizowanych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ambasady Polski w Berlinie -http://www.berlin.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wybory_prezydenckie?channel=www

 

W naszej sondzie możesz już dzisiaj oddać swój głos...

Za prowadzenie konta bankowego uiszczamy w większości niemieckich banków opłatę w wysości kilku euro miesięcznie. W skali roku jest to kwota pomiędzy 60 a 120 EUR. Dodatkowo płacimy za wydanie i użytkowanie kart płatniczych. W sumie może to dawać roczne koszty rzędu około 200 EUR. Czy warto?

Bank DKB AG z siedzibą w Berlinie jest bankiem internetowym, który nie pobiera za prowadzenie konta żadnych opłat. Również wypłacanie pieniędzy ze wszystkich bankomatów na całym świecie jest bezpłatne. Wydawane do konta karty: debetowa Mastercard i kredytowa Visa również są bezpłatne. Przelewy krajowe i zagraniczne w systemie SEPA są za darmo. Zaraz po otwarciu konta aktywowana jest linia kredytowa (Dispokredit) w kwocie 100 EUR. Po wpłacie trzech pierwszych wynagrodzeń linia kredytowa może zostać powiększona do kwoty trzykrotności wynagrodzenia.

Konto w banku DKB AG mogą otworzyć osoby zamieszkałe w Niemczech oraz takie, które mieszkają poza granicami Niemiec.

Już teraz otwórz konto przez internet wypełniając ten formularz...

Wszystkie nowe formularze wniosku o Kindergeld, załączniki do wniosku i pozostałe formularze urzędowe dotyczące Kindergeld obowiązujące od 2015 roku znajdują się na oficjalnej stronie Bundesagentur für Arbeit -

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Formulare/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI516433

 

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do życia i pracy w każdym kraju Unii Europejskiej. To prawo do swobodnego przemieszczania jest jednym z podstaw Unii Europejskiej. Z tym wiąże się również dobre zabezpieczenie na wypadek zachorowania w danym kraju UE. 

Obcokrajowcy nie mogą być jednak również w tym względzie gorzej traktowani niż obywatele, którzy od zawsze mieszkają w danym kraju. Obcokrajowcy z krajów UE mają zatem prawo do wsparcia i pomocy w przypadku zachorowania tak jak pozostali mieszkańcy Niemiec. Jednakże zakres tej pomocy zależy od statusu obcokrajowca.

Kto przybył akurat z innego kraju członkowskiego do Niemiec, ten może z reguły w okresie przejściowym nadal korzystać ze swojego zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Z europejską kartą ubezpieczeniową może on korzystać z pomocy medycznej w Niemczech. Pomoc ta ograniczona jest jednakże tylko do pomocy w nagłych wypadkach wymagających pilnej i koniecznej pomocy ratującej życie lub zdrowie.

Pełny zakres świadczeń niemieckiej służby zdrowia otrzymują tylko ci obcokrajowcy, którzy zostają członkami jednej z niemieckich kas chorych (Krankenkasse). Nie tylko z tego powodu większość obywateli UE zawiera niemieckie ubezpieczenie. W wielu przypadkach członkostwo w kasie chorych jest nawet ustawowo zobowiązujące, np. w przypadku pracowników najemnych (na umowie o pracę). W takim przypadku obcokrajowcy pochodzący z innych krajów UE mogą zostać przyjęci do ustawowek kasy chorych (Krankenkasse).

W przypadku prowadzących działalność gospodarczą lub w okresie poszukiwania pracy sytuacja obywateli innych krajów UE nie jest już tak jasna, jak w przypadku pracowników najemnych. Jednakże również w tych przypadkach uezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest prawie zawsze możliwe: albo w jednej z ponad 100 ustawowych kas chorych lub u prywatnego ubezpieczyciela.

O szczegółach dotyczących konkretnych przypadków można poczytać na www.bezpieczni.de.

Kindergeld jest formą ulgi podatkowej przysługującą rodzicom wszystkich dzieci do 18. roku życia, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Wnioski o Kindergeld składać należy w Familienkasse miejsca zamieszkania (spis wszystkich Familienkasse).

 • Warunki, by uzyskać Kindergeld
Dzieci i ich rodzice spełniać muszą odpowiednie warunki, by uzyskać prawo do otrzymywania Kindergeld. Oto one:

Dzieci
Zasadniczo Kindergeld przysługuje wszystkim dzieciom od urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Pod warunkami określonymi ściśle w prawie mogą nawet dzieci starsze uzyskać prawo do Kindergeld. Dzieci do 25. roku życia mogą otrzymywać Kindergeld jeśli się kształcą. Powyżej 25. roku życia wypłacany jest Kindergeld tym osobom, które z powodu fizycznej lub psychicznej niepełnosprawności nie są w stanie same się utrzymać. Dziecko po 18. a przed 21. rokiem życia może otrzymać Kindergeld jeśli nie uczy się i nie posiada zatrudnienia i jest zarejestrowane w Arbeitsamt jako poszukujące pracy.

Dzieci muszę przebywać na stałe w Niemczech lub innym kraju Unii Europejskiej. Obywatelstwo, jakie dzieci posiadają nie gra tu żadnej roli.

 • Rodzice
Prawo do otrzymania Kindergeld posiadają:
- rodzona matka i ojciec, mężczyzna, który uznał ojcostwo lub zostało ono uznane sądownie, mężczyzna, który był żonaty z matką dziecka w chwili narodzin,
- rodzice adopcyjni,
- ojczym lub macocha jeśli dziecko mieszka w jego gosp. domowym,
- dziadkowie jeśli dziecko przebywa na stałe w ich gosp. domowym,
- rodzice zastępczy (Pflegeeltern).

 • Miejsce przebywania dzieci
Dzieci muszę przebywać na stałe w gosp. domowym wnioskodawcy. Samo zameldowanie w urzędzie miasta nie wystarcza. Dziecko musi rzeczywiście przebywać pod opieką i w gosp. domowym wnioskodawcy.

 • Miejsce zamieszkania rodziców
Rodzice muszą posiadać miejsce stałego zamieszkania i przebywania na terenie Niemiec. Stwierdza się je na podstawie posiadania mieszkania w Niemczech, w którym przebywa się na stałe. Niewystarczające jest posiadanie jedynie zameldowania na terenie Niemiec a przebywanie u znajomych, w hotelach, w domkach letniskowych itp. też nie jest dopuszczalne.
Jeżeli rodzic-Niemiec nie przebywa na stałe w Niemczech może otrzymać Kindergeld tylko wtedy, gdy będzie nieograniczenie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech, tzn. pracuje w Niemczech a mieszka w Polsce. Decyzję taką wystawia Finanzamt.
Jeżeli natomiast rodzic nie posiada obywatelstwa niemieckiego a przebywa na terenie Niemiec, to posiada prawo do Kindergeld o ile posiada prawo pobytu (Niederlassungserlaubnis) z pozwoleniem na pracę zarobkową w Niemczech.
Obcokrajowcy, którzy pracują tylko tymczasowo na terenie Niemiec na zlecenie pracodawcy zagranicznego nie posiadają prawa do Kindergeld.

 • Wysokość świadczeń
Od 01.01.2010 na pierwszych dwoje dzieci w rodzinie przypada po 184 EUR/miesiąc, na trzecie 190 EUR a na każde następne po 215 EUR/miesiąc.

Do świadczenia tego mają prawo ci bezrobotni, którzy w okresie ostatnich 3 lat przepracowali w Niemczech przynajmniej 12 miesięcy oraz w tym czasie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu. Do czasu zatrudnienia wliczane są także: służba wojskowa i służba zastępcza, okresy pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz okres wychowywania dziecka do 3 roku życia. Ważne, że tylko ten otrzyma pełne świadczenia, kto stracił pracę nie z własnej winy i niezwłocznie zgłosił się w miejscowym urzędzie pracy (Agentur fuer Arbeit).
Jak długo otrzymuje się to świadczenie zależy od wieku wnioskodawcy oraz długości zatrudnienia.

Bezrobotni poniżej 45 roku życia otrzymają ALG I przez 6 miesięcy jeśli pracowali minimum 12 miesięcy (bez przerw w zatrudnieniu). Kto pracował dłużej otrzymuje więcej: przy okresie zatrudnienia ponad 16 miesięcy - ALG I przez 8 miesięcy, przy 20 miesiącach pracy - 10 miesięcy ALG I, a przy 24 miesiącach zatrudnienia - 12 miesięcy ALG I. Najdłuższy z możliwych okresów otrzymywania zasiłku wynosi 32 miesiące i przysługuje bezrobotnym powyżej 57 roku życia. którzy w ostatnich 7 latach pracowali przez przynajmniej 64 miesiące.
Wysokość ALG I określona jest na 60 % ostatniego dochodu miesięcznego netto. Kto posiada dziecko, otrzyma nawet 67 %. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne opłaca urząd pracy.

Aby jednak otrzymywać regularnie ALG I należy wykazać się inicjatywą w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Czasem może urząd pracy wymagać nawet pisemnych poświadczeń owych starań. Kto po 3 miesiącach nie znajdzie nowej pracy może zlecić poszukiwania prywatnemu pośrednikowi a koszty jego pośrednictwa pokryje urząd pracy. Podczas pobierania ALG I należy nieustannie "być do dyspozycji dla rynku pracy". Znaczy to tyle, że osoba taka musi być  w dni robocze uchwytna przynajmniej telefonicznie a urlop od tego obowiązku wynosi w tym czasie 3 tygodnie. Urlop ten musi być wcześniej zgłoszony, gdyż w przeciwnym razie wstrzymuje się wypłacanie świadczeń i/lub żąda ich zwrotu za czas nieprawnego urlopu.
Brak współpracy ze strony otrzymującego ALG I i nie wypełnianie poleceń urzędu pracy wiąże się z ostrymi karami. Kto nie stara się o nową pracę nie otrzyma ALG I przez dwa tygodnie. Kto nie zgłosi się do urzędu traci 1 tydzień świadczeń. Jeśli bezrobotny sam sprowokował niemożność kontaktu z nim przez dłużej niż 21 dni, wygasa prawo do ALG I całkowicie.
W przypadku pobierania ALG I bezrobotny musi przyjąć każdą posadę, nawet jeśli nie odpowiada ona zdobytemu wykształceniu. Jedyny wyjątek występuje wtedy, gdy wynagrodzenie wynosi o 30 % mniej niż ustalony taryfowo dochód w danym zawodzie.

Do ALG I można dorobić, ale jedynie w wymiarze mniejszym niż 15 godzin tygodniowo. Kto prowadzi działalność lub pracuje w firmie rodzinnej może pracować do 18 godzin/tydzień. Wszystkie te drobne prace muszą być zgłoszone w urzędzie pracy.
Niezależnie od wysokości tego dochodu w kieszeni pobierającego ALG może pozostać maksymalnie 165,- EUR. Zarobek przewyższający tę kwotę będzie podstawą do pomniejszenia o tę kwotę świadczeń ALG I.

Zgodnie z reformą zwanę Hartz IV wprowadzoną w życie 01.01.2005 wszyscy, którzy nie mogą zapewnić sobie minimum socjalnego ze środków własnych, pracy lub innych świadczeń ubezpieczeniowych lub socjalnych, otrzymują nowe świadczenia socjalne zwane Arbeitslosengeld II.Bezrobotni zdolni czysto teoretycznie do pracy w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie ale bez źródła stałego dochodu mają prawo do świadczeń nazywanych Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (ALG II – w skrócie). Bezrobotni niezdolni do pracy przez przynajmniej 3 godziny dziennie jeśli mieszkają przynajmniej z jednym uprawnionym do otrzymywania ALGII otrzymają tzw. Sozialgeld, a w przeciwnym razie Sozialhilfe. Dzieci otrzymają Kindergeld. Wychowujący dzieci do 12. miesiąca życia mogą otrzymać dodatkowo Elterngeld. Studenci mają prawo do świadczeń dla studentów nazywanych w skrócie BAföG.  Uczniowie zawodu (tzw. Auszubildende) mogą starać się o Berufsaubildungsbeihilfe (BAB). Ci zaś, którzy pracują, ale nie zarabiają wiele ponad poziom pomocy socjalnej ALG II mogą sprawdzić, czy nie przysługiwałby im Wohngeld (dodatek mieszkaniowy).

Jeśli małżonek lub rodzic posiadający niemieckie obywatelstwo zameldowany jest oficjalnie na terenie Niemiec, to według prawa niemieckiego jego „nie-niemiecki” małżonek i dzieci mają prawo do uzyskania wizy pobytowej według zasady zezwalającej na wspólne prowadzenie rodziny. Nie ma tu żadnej różnicy od kiedy „niemiecki” małżonek lub rodzic jest zameldowany na terenie Niemiec. Wizy takiej udziela się zazwyczaj na okres od jednego roku do kilku lat. Należy jednak wziąć pod uwagę, że osoby takie nie mają prawa do otrzymania Arbeitslosengeld II przez pierwsze trzy miesiące po osiedleniu się w Niemczech. W przypadku odmowy udzielenia tego świadczenia należy w tym samym urzędzie złożyć pisemnie oficjalny wniosek o tzw. Sozialgeld na okres przejściowy do minięcia trzymiesięcznego okresu po osiedleniu.
 
 
 • Wysokość świadczeń ALG II/Sozialgeld
Stawka podstawowa (dla samotnych i samotnie wychowujących dzieci oraz dla wnioskodawcy, którego małżonek jest niepełnoletni) wynosi od 01.stycznia 2011 - 364,- €. Małżonkowie otrzymują po 328,- €.

Dzieci do ukończenia 6. roku życia otrzymuję 213,- €. Od ukończenia od 6. do 13. roku życia - 242,- €. Od 14 lat aż do pełnoletności - o ile nie ukończyły 25 lat i mieszkają z rodzicami - przysługuje im 275,- €. 

Do wszystkich wyżej wymienionych kwot dochodzą koszty mieszkania, które również pokrywa jednostka wypłacająca ALG II. Nie wszystkie jednak mieszkania są finansowane przez ALG II. O tym, czy czynsz i wszystkie pozostałe koszty mieszkania są „odpowiednie” do liczby członków rodziny i granic ustalonych przez miejscowe władze rozstrzyga zawsze jednostka wypłacająca świadczenia.

Druki wniosków o ALG II znajdziesz w dziale "Druki" w górnym menu.


 • Możliwości "dorobienia" i drobnej pracy (np. Minijob)
W przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej jest się ustawowo zobowiązanym do zgłoszenia tego faktu i wysokości zarobków w jednostce wypłacającej ALG II, Sozialgeld. Zarobki te zostają wliczone jako dochód własny przez co pomniejszany są świadczenia socjalne o te właśnie kwoty.

W efekcie końcowym powinno jednak zostać w portfelu dorabiającego nieco więcej niż w przypadku, gdyby nie pracował w ogóle. Kształtuje się to następująco.

- przy przychodzie w wysokości 100,- € - po rozrachunku 100,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 200,- € - po rozrachunku 120,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 400,- € - po rozrachunku 160,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 800,- € - po rozrachunku 240,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 1500,- € - po rozrachunku 330,-  pozostaje w kieszeni,

Górne granice wynoszą: dla rodziny bez dziecka – 1 200,- €, dla rodziny z przynajmniej jednym dzieckiem – 1 500,- €.
 
O ile dokładnie pomniejszy się Twoj zasiłek ALG II w przypadku podjęcia pracy zarobkowej obliczysz na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych - kliknij tutaj.
 
 • Majątek
W przypadku pobierania ALG II jest się ustawowo zobowiązanym do podania wysokości swojego majątku czy to zostawionego w Polsce czy to zabranego ze sobą. Ponieważ ALG II przysługuje tym, którzy z własnych środków nie są w stanie się utrzymać, powinien również majątek zostać wykorzystany na utrzymanie własne i rodziny i o tyle pomniejszone też powinny zostać świadczenia ALG II. Jednak również i w tym przypadku ustawodawca niemiecki przewidział kwoty majątku wolne od wliczenia jako majątek własny. 

Każdy pełnoletni i jego partner ma prawo do zachowania majątku w wysokości 150,- € za każdy ukończony rok życia najmniej jednak 3 100,- € a najwięcej 9 750,- €. Każdy niepełnoletni ma prawo do pozostawienia sobie majątku w wysokości 3 100,- €. 

Decyzja wydawana jest wyłącznie na wniosek i z reguły na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek o kontynuowanie pobierania świadczeń na kolejne 6 miesięcy. Zobacz w dziale "Druki" w górnym menu.

 • Sozialgeld
Bezrobotni niezdolni do podjęcia pracy (z powodu wieku, np. dzieci, czy niepełnosprawności) mieszkający w jednym gospodarstwie domowym z pobierającym ALG II otrzymają Sozialgeld.

Rodzice dzieci urodzonych po północy 31.12.2006 nie mają prawa do zasiłku wychowawczego noszącego nazwę Erziehungsgeld. Z dniem 01.01.2007 weszła w życie nowa ustawa wprowadzająca nowy zasiłek wspierający młodych rodziców. Nowy zasiłek nosi nazwę Elterngeld i przysługuje pracownikom (Arbeitnehmer), prowadzącym działalność gospodarczą (Selbstständige), urzędnikom (Beamte), uczącym się zawodu (Auszubildende) oraz studentom. 

Zasadniczo wypłacany jest on przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. W porównaniu z dotychczasowym Erziehungsgeld zmianie uległa przede wszystkim wysokość nowego zasiłku. Nie wynosi on jak dotychczas maksymalnie 300,- EUR wypłacane przez pierwsze 24 miesiące życia dziecka (lub opcjonalnie 450,- EUR przez pierwsze 12 miesięcy). Nowy Elterngeld zależny jest od dochodu netto osiąganego przez ostatni rok przez tego z rodziców, który poświeci się wychowaniu dziecka i zrezygnuje na ten czas z pracy zarobkowej. Miesięczna wysokość zasiłku wynosi 67 % dochodu netto, lecz nie może przekroczyć granicy 1800,- EUR. Dolna granica została ustalona na poziomie 300,- EUR. Zatem kto pracuje i spodziewa się dziecka, ten otrzyma więcej wsparcia finansowego od niemieckiego państwa niż dotychczas. Mało tego, jeśli drugi z rodziców również zrezygnuje przynajmniej na 2 miesiące z pracy zawodowej, by poświęcić się wychowaniu dziecka, otrzyma za te miesiące również Elterngeld. 

W okresie pobierania Elterngeld dozwolone jest podejmowaniu pracy zarobkowej w wymiarze do 30 godzin na tydzień. Zarobki te, jak i również pobierany ALG I pomniejszają jednakże wysokość wypłacanego Elterngeld. W przypadku pobierania ALG II wolne od naliczenia zostają 300,- EUR Elterngeld i nie powodują zmniejszenia wypłacanych świadczeń.
Specjalne zasady obowiązują zarabiających poniżej 1000,- EUR. Otrzymają oni 67 % swojego dochodu przy czym ta procentowa stawka zwiększa się o 1 % za każde 20,- EUR brakujące w ich dochodzie do 1000,- EUR.

Na wniosek istnieje możliwość otrzymywania Elterngeld przez 24 miesiące życia dziecka ale w połowie "normalnego" wymiaru wyliczanego na 12 miesięcy.
Oboje rodzice mogą poświęcić się równocześnie lub jeden po drugim (wtedy po połowie 14 miesięcznego okresu) opiece nad dzieckiem i zrezygnować z pracy. Wtedy każde z nich otrzyma Elterngeld przez okres 7 miesięcy.
Samotne matki otrzymają Elterngeld  przez okres 12 miesięcy (przez 14 miesięcy tylko wtedy, kiedy przed porodem pracowały zawodowo). Rodzice, którzy przed porodem nie pracowali otrzymają najniższą stawkę 300,- EUR przez 12 miesięcy (wystarczy jednakże, że jedno z nich pracowało obojętnie, w jakim wymiarze czasu, wtedy otrzymają wyliczony Elterngeld przez 14 miesięcy).
Elterngeld można będzie pobierać jedynie do 14 miesiąca życia dziecka. Wyjątek stanowi przypadek adopcji, gdzie świadczenia te można uzyskać do 8 roku życia dziecka (ale także w wymiarze maksymalnie 14 miesięcy).


Praktyczne rady 

 • Po narodzinach dziecka nie czekajcie zbyt długo ze złożeniem wniosku. Wstecz otrzymać można Elterngeld jedynie za trzy miesiące. Urzędami, gdzie składać można te wnioski, są zasadniczo jednostki, które do tej pory zajmowały sie Erziehungsgeld. Dokładnych informacji udzielają urzędy administracji lokalnej (Bürgeramt albo Gemeindeamt).
 • Więcej dochodu netto w roku poprzedzającym narodziny dziecka znaczy również więcej Elterngeld. Kto pracuje i zamierza wnioskować Elterngeld powinien zmienić Steuerklasse na III (małżonek musi wtedy otrzymać V). Po porodzie małżonek, który pracuje zmienia szybko Steuerklasse na III. Zmian tych można dokonać w urzędzie miasta lub gminy. Dla samotnie wychowujących kobiet najodpowiedniejszą jest Steuerklasse II.
 • Położna
Każdej ubezpieczonej kobiecie przysługuje bezpłatna pomoc położnej przez okres bezpośrednio po porodzie. Warto więc już bezpośrednio po porodzie umówić się wstępnie z wybraną przez siebie położną na piewrszą wizytę po wyjściu z dzieckiem ze szpitala.

 • Akty urodzenia
Akt urodzenia dziecka jest podstawą do złożenia wszystkich innych wniosków o świadczenia na dziecko. Warto więc jak najszybciej wypełnić wręczone przez personel szpitala dokumenty (tzw. zgłoszenie urodzenia) i oddać je w szpitalu. Akt urodzenia zostanie po dostarczeniu dokumentu zgłoszenia urodzenia do urzędu stanu cywilnego przysłany pocztą.

 • Kindergeld
Kindergeld przysługuje od dnia narodzin dziecka za każdy miesiąc, w którego w przynajmniej jednym dniu istniała podstawa prawna do otrzymania Kindergeldu. Mówiąc prościej: niezależnie od dnia miesiąca, w którym dziecko przyszło na świat, Kindergeld zostanie przyznany za cały ten miesiąc. Wysokość Kindergeld kształtuje się następująco:

- dla pierwszych dwoje dzieci: miesięcznie 184,- € na każde dziecko,
- na trzecie dziecko: 190,- € miesięcznie,
- dla każdego kolejnego dziecka: 215,- € na jedno dziecko.
 
 • Elterngeld
Nie zapomnij złożyć wniosku o Elterngeld - zasiłek wychowawczy.
 
 • Mutterschaftsgeld
Jeśli jesteś lub byłaś w stosunku pracy w okresie rozpoczęcia okresu ochronnego, to przysługuje ci najprawdopodobniej tzw. Mutterschaftsgeld. Szczegóły dot. złożenia wniosku zobacz tutaj.
 
 • Arbeitslosengeld II
W przypadku pobierających Arbeitslosengeld II warto jak najszybciej  powiadomić jednostkę wypłacającą świadczenia o fakcie urodzenia dziecka i załączyć np. kopię aktu urodzenia. Dziecko otrzymuje bowiem ALG II, które pomniejszane jest jednak o Kindergeld jako dochód dziecka.
 
 • Fundacja "Mutter und Kind"
Korzystałaś z pomocy tej fundacji? Nie zapomnij wysłać jej kopii aktu urodzenia dziecka. W przeciwnym razie będziesz musiała zwrócić tę pomoc.
 
 
Gdzie jeszcze zgłosić fakt urodzenia dziecka?
- Ubezpieczyciel samochodu (tutaj przewidziane są zniżki dla właścicieli z dziećmi),
- Kasa chorych (współubezpieczenie dziecka jest bezpłatne).

Uzyskiwany w Niemczech przez osoby fizyczne dochód obciążany jest podatkiem dochodowym (Einkommenssteuer). Formą pobierania tego podatku jest m. in. podatek od wynagrodzenia tzw. Lohnsteuer.

W krótkim artykule nie sposób omówić wszystkich aspektów prawa podatkowego dot. podatku dochodowego, więc ograniczymy się do głównych.

Kwota wolna od podatku jest co roku różna i na rok 2015 wynosi ona 8.472 euro. Dochody do tej wysokości nie są opodatkowywane. Dopiero dochód wykraczający poza tę kwotę opodatkowywany jest podatkiem w wysokości 14%. Stawka podatku wzrasta stopniowo wraz ze wzrostem osięgniętego dochodu. Najwyższa stawka to 45% od dochodu powyżej 150 tysięcy euro. Od dochodu rocznego nieco powyżej 52 tysięcy euro należy odprowadzić podatek w wysokości 42%.

Podstawą obciążenia podatkiem jest deklaracja podatkowa (Einkommensteuererklaerung). Termin jej złożenia to 31.05. następnego roku po roku rozliczeniowym.

Inaczej niż w Polsce wysokość tego obciążenia potwierdzana jest decyzją podatkową, która Finanzamt (urząd skarbowy) wystawia na podstawie złożonej deklaracji. Dopiero ta decyzja jest wiążąca.

Zaliczki na podatek dochodowy to tzw. Lohnsteuer, który pracodawca odciąga od dochodu brutto i odprowadza do kasy skarbowej. Oprócz tego jest możliwe zarządzenie przez Finanzamt dodatkowych zaliczek, które płacić należy w wyznaczonych terminach. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy wysokość Lohnsteuer znacznie nie pokrywa całości zobowiązania podatkowego wynikającego z poprzednich deklaracji podatkowych.

 

Działalność gospodarcza podlega w Niemczech obowiązkowi zgłoszenia w urzędzie zwanym Gewerbeamt odpowiednim dla miejsca zamieszkania zainteresowanego. Gewerbeamt należy do administracji lokalnej i jeżeli nie jest specjalnie wyodrębniony, to sprawy zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim urzędzie miasta (Buergeramt). Obowiązek zgłoszenia jest niezależny od formy prawnej zgłaszanej działalności. Wyjątkami od obowiązku zgłoszenia są prowadzący wolne zawody: lekarze, adwokaci, doradcy podatkowi, architekci i artyści, jeżeli nie wybierają formy spąłki z ograniczoną odpowiedzialłnością (Gesellschaft mit beschraenkter Haftung – GmbH).

Zasadniczo istnieje w Niemczech zasada wolności wykonywania każdego zawodu. Zależnie jednak od branży należy nierzadko przedstawić inne pozwolenia na prowadzenie działalności zawodowej gwarantujące konsumentom dobrą jakość świadczonej działalności. Na temat szczegółów dotyczących takich wymogów w konkretnym przypadku informacji udzielają cechy rzemiosł (Industrie- und Handelskammer).

Zgłoszenie działalności odbywa się po wypełnieniu niezbyt obszernego formularza w Gewerbeamt. Gewerbeamt sprawdza też konieczność posiadania ewentualnych dodatkowych pozwoleń.

Na tym kończy się proces zgłoszenia działalności. Teraz informacja o rozpoczęciu działalności zostaje automatycznie przekazana:
- urzędowi skarbowemu (Finanzamt),
- izbie handlowej (Industrie- und Handelskammer),
- izbie rzemieślniczej (Handwerkskammer),
- urzędowi statystycznemu (Statistisches Landesamt),
- sądowi (Handelsregistergericht),
- cechowi (Berufsgenossenschaft).

Podatki zostaną opisane wkrótce.

Ubezpieczenia opisane zostaną wkrótce.
Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń jest ubezpieczenie zdrowotne. Bezpłatną ofertę uzyskasz tutaj.

Federalny Minister Transportu (Bundesverkehrsminister) zmienił swoje wstępne plany dotyczące wprowadzenia opłat za korzystanie z wszystkich niemieckich dróg, w tym także z dróg powiatowych i gminnych. Według obecnych planów opłata taka ma obowiązywać od roku 2016, ale nie będzie dotyczyć dróg lokalnych. Wszyscy użytkownicy pojazdów zarejestrowanych w Niemczech będą musieli opłacić korzystanie z autostrad (Autobahnen) i dróg krajowych (Bundesstrassen). Natomiast kierujący pojazdami zarejestrowanymi poza granicami Niemiec będą musieli płacić myto za przejazd wyłącznie autostradami. Właściciele aut zarejestrowanych w Niemczech będą musieli zakupić roczną winietę za nie więcej niż 130 euro. Tutaj opłata zależna będzie od wielkości silnika oraz od klasy emisji spalin (Euro). Pojazdy z tablicami zagranicznymi w tym i polskimi będą mogły być prowadzone przez osoby, które będą miały wybór wykupu winiety 10-cio dniowej za 10,- euro, winiety na dwa miesiące za 22,- euro lub rocznej. Kara dla obcokrajowców za jazdę po autostradzie bez winiety ma wynosić 260 euro.

Jeśli Twój dotychczasowy Ubezpieczyciel komunikacyjny podniósł stawkę lub po prostu nie jesteś zadowolony/a z jego usług, możesz zmienić firmę ubezpieczeniową z końcem roku kalendarzowego. To jedyna szansa w roku. Niemieckie ubezpieczenia komunikacyjne zawierane są bowiem każdorazowo do końca danego roku kalendarzowego. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana z końcem roku z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia, przedłuża się ona automatycznie na koleny rok kalendarzowy.

 

Jak zmienić ubezpieczenie? W kilku krokach opiszemy cały ten nieskomplikowany proces:

 

Rodzice dzieci, które urodzą się po 01.01.2015 będą mogli skorzystać z większej pomocy niemieckiego państwa. Bundestag przyjał już reformę zasiłku dla młodych rodziców, tzw. Elterngeld Plus. Co się zmienia?

 

1.

W przypadku, gdy rodzic nowonarodzonego dziecka zamiast rezygnować całkowicie z pracy i przejść na tzw. Elternzeit zdecyduje się na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (Teilzeit), otrzyma co prawda tylko połowę zasiłku Elterngeld (pełna stawka to 67% ostatnich płac netto, maksymalnie 1.800 euro, zarabiająacy wcześniej do 1.000 euro netto otrzymają 100% swojej dotychczasowej pensji, nie zarabiający wcale otrzymują 300 euro/m-c), ale okres otrzymywania tego zasiłku wydłuża się z 12 do 24 miesięcy.

 

Strona 1 z 2

Bądź na bieżąco!

Subskrybuj nasz Newsletter!Joomla Extensions powered by Joobi